Fairwind® Tuabin gió trục đứng sẽ được lắp đặt tại Việt Nam 24-07-2023

Vào ngày 7 tháng 7 năm 2023, công ty Fairwind trụ sở tại vùng Wallonie – Vương...

Fairwind® vertical wind turbines soon to be installed in Vietnam 24-07-2023

On 7 July 2023, the Wallonia-based company ...

GSK Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược với EPLUS Research 24-07-2023

Vào ngày 3 tháng 7 năm 2023, GSK Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) về...

GSK Vietnam signs a strategic partnership with EPLUS Research 23-07-2023

On 3 July 2023, GSK Vietnam signed an MoU for a strategic partnership with the...

AWEX at Food and Hotel Vietnam – December 2022 08-03-2023

From 7 to 9 December  2022, the Wallonia Export & Investment Agency (AWEX) was...

AWEX tại Food and Hotel Vietnam – Tháng 12 năm 2022 07-03-2023

Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 năm 2022, Cơ quan Xuất khẩu và Đầu tư vùng Wallonie/Bỉ (...

AWEX tại Triễn lãm Food Ingredients Vietnam – Tháng 10 năm 2022 07-03-2023

Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 năm 2022, văn phòng AWEX tại TP.HCM lần đầu tiên tham...

AWEX at Food Ingredients Vietnam – October 2022 27-01-2023

From 12 to 14 October 2022, the HCMC office of the Wallonia Export & Investment...

10 câu hỏi cho tân Tham tán thương mại AWEX Việt Nam 05-12-2022

Sau 30 năm công tác tại AWEX (Cơ quan Xúc tiến Xuất khẩu và Đầu tư nước ngoài của Vùng...

10 questions to J-P Muller, new AWEX Trade Counsellor in Vietnam 27-11-2022

After 30 years of service for the Wallonia Export & Investment Agency (...